DOCO groep Gedragscode

Vertrouwen en reputatie zijn de pijlers, waarop onze onderneming is gebouwd. Deze zijn van invloed op het oordeel van onze klanten t.a.v. onze producten en diensten. De gedragscode is onze handleiding voor gewenst gedrag.
 • DOCO Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna “DOCO”) drijven eerlijk en integer zaken, conform goede bedrijfspraktijken.
 • DOCO dient de wetten en regels na te leven van de landen waarin zij actief is.
 • Zij werft en beoordeelt werknemers uitsluitend op basis van hun kunnen en van de kwalificaties die noodzakelijk zijn voor de functie die ze moeten uitvoeren.
 • DOCO dient de relevante wettige normen aangaande de gezondheid en de veiligheid van werknemers, derden en het milieu te overtreffen.
 • DOCO stelt alles in het werk om een positieve werkomgeving te bieden die vrij is van discriminatie, pesterij en/of intimidatie.
 • Zij hanteert een positieve aanpak voor de diverse milieukwesties. DOCO voldoet aan of overtreft de normen die gesteld worden door milieuwetten en -regels die van toepassing zijn op de bedrijfsuitoefening.
 • Persoonlijke financiële activiteiten of belangen van werknemers van DOCO mogen niet conflicteren met de activiteiten of belangen van DOCO. Potentiële conflicten moeten onmiddellijk worden bekendgemaakt.
 • Zakelijke besluiten van werknemers van DOCO mogen niet worden beïnvloed door andere factoren dan zakelijke overwegingen. Derden die zaken doen met DOCO mogen niet de indruk krijgen dat ze voordeel kunnen ontlenen aan het geven van zakengeschenken en/of andere gunsten aan individuele medewerkers. Het uitlokken en aanvaarden van omkoping in welke vorm dan ook is onaanvaardbaar en wordt gevolgd door ontslag op staande voet.
 • DOCO mag geen betalingen doen aan politieke partijen en organisaties of de vertegenwoordigers daarvan. Betrokkenheid bij de lokale gemeenschap wordt aangemoedigd; schenkingen in de vorm van tijd en steun aan goede doelen zullen variëren afhankelijk van de grootte van de onderneming van DOCO in kwestie.
 • De administratieve boeken en bescheiden en de ondersteunende documenten van DOCO moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig beschrijven en weerspiegelen. Er mogen geen geheime of niet vastgelegde rekeningen, fondsen of activa worden geopend, verworven of onderhouden.
 • Managers van DOCO zijn – op alle niveaus – binnen hun invloedssfeer verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van deze gedragscode, bevoegdheidsgrenzen en verdere handleidingen en richtlijnen van DOCO Holding B.V. Eenmaal per jaar dient het management, conform het door DOCO groep. voorgeschreven model, schriftelijk te bevestigen dat men heeft voldaan aan de gedragscode van DOCO Holding B.V.
handshake